Miloje Sekulić

Biografija

Internet i poslovni konsultant. Vlasnik konsultantske Internet agencije i suvlasnik digitalne marketinške agencije HomePage.

Rođen 8. juna 1966. u Beogradu. Di­plo­mi­ra­ni in­že­njer i no­vi­nar. Član Udruženja poslovnih konsultanata Srbije (UPKS), Nezavisnog udruženja novinara (NUNS) i Društva Srbije za odnose sa javnošću. Jedan od osnivača Srpske asocijacije menadžera (SAM).

Za­vr­šio je post­di­plo­mske specijalističke studije na progra­mu Elek­tron­sko po­slo­va­nje na Fakultetu organizacionih nauka u Be­o­gradu, po­sle­di­plom­ske stu­di­je “Sa­vre­me­no po­slo­va­nje i glo­bal­ne ra­ču­nar­ske mre­že” na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži (AAOM) , Londonsku školu za odnose sa javnošću (LSPR) i više obu­ka iz obla­sti menadžmenta, mar­ke­tin­ga i PR-a. Na kongresu „INET 2001” održanom u Štokholmu predstavljao je mogućnosti primene interneta u procesu povratak naše privrede u svetske tokove. U junu 2002 je sa Zoranom Torbicom or­ga­ni­zo­vao sed­mo­dnev­ni fe­sti­val in­ter­ne­ta “ES le­to” sa vi­še od 30 pre­da­va­nja i pre­zen­ta­ci­ja i u jesen iste godine kre­i­rao i re­a­li­zo­vao višenedeljni pro­gram pro­mo­ci­je e-po­slo­va­nja “Technology Now” po­dr­žan od stra­ne Svet­ske ban­ke.

U januaru 2004. “Internet klub” mu je dodelio priznanje „Internet domaćin” ocenivši da je u protekloj godini dao najveći doprinos popularizaciji primene interneta u Srbiji. U decembru 2006. Društvo Srbije za odnose sa javnošću dodelilo mu je pohvalu za doprinos promociji struke. Povremeno predaje na seminarima i konferencijama i učestvuje na okruglim stolovima. Suosnivač je IT&internet konsalting agencije VEZA. Ra­dio je u Sek­to­ru za ino-po­slo­ve i mar­ke­ting CIP-a. Paralelno sa tim, tokom bo­ga­te no­vi­nar­ske ka­ri­je­re u ma­ga­zi­ni­ma Eks­klu­ziv, Ži­ca, COM i Eko­no­mist svo­jim tek­sto­vi­ma po­pu­la­ri­zu­je pri­me­nu In­ter­ne­ta u po­slo­va­nju i ži­vo­tu. Uče­stvo­vao je u po­kre­ta­nju “e ma­ga­zi­na” (par godina najčitanijeg poslovnog magazina u Srbiji), či­ji je di­rek­tor i glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik bio od ju­na 2003. go­di­ne. Želju za pisanjem godinama je zadovoljavao na kolektivnim ili korporativnim blogovima.

Od 1. februara 2007. direktor je Sektora za online PR u agenciji McCann Erickson Public Relations. Radeći za kompanije Coca-Cola, Carlsberg, Telenor, Toshiba, HP, Eurobank EFG, Tigar, MK Group, Bambi-Banat i mnoge druge postavio je temelj E-PR struke u Srbiji. Dobitnik je tri PRiznanja za E-PR kampanje koje je radio u agenciji. Od maja 2009. radi i kao direktor online izdavaštva u firmi Futuremedia.

od 1. marta 2011. radi kao samostalni Internet i poslovni konsultant i predaje E-PR. U maju 2012. sa partnerima osniva full service veb agenciju HomePage.

 

21 comments

partners:

Innovation can be very high priced and it is typically intelligent not to be the first in launching a remedy that hasn't been proved. A business which is running a business vital mission must think about this value. An airplane company for louis vuitton usa outlet case in point could use it, Neverfull Louis Vuitton so do hospitals, or pharmaceuticals.

Women love designer handbags business women louis vuitton luggage set love bargains. There are numerous internet vendors who give louis vuitton monogram a fabulous variety of louis vuitton usa outlet genuine designer handbags at discounted prices. The wide array of designer merchandise offered by Brands Boutique carries a wide array of handbags produced by Hermes, Dolce & Gabbana, Dior, Diesel, Chloe, Chanel, Burberry, Balenciaga, Armani and others. Is louis vuitton usa outlet certified translator different from Official translator?Please ask the Government official to give reference of official translators, this means the Government has appointed Officials who specialize in translation to help the public who require translation. Backlinking strategies can be easy and fun and the web page operator who cheap oakley sunglasses is performing on obtaining additional backlinks for his internet site can louis vuitton usa outlet master new things, meet new people, and have a incredible quantity of pleasurable carrying out some thing that was once a louis vuitton usa outlet chore: making backlinks.

That's all it is.